Toelatingscriteria

 • Woonzorgnet biedt beschermd wonen en begeleid zelfstandig wonen. Hierbinnen ondersteunen wij mensen met een psychiatrische aandoening. Dit zijn mensen die in hun huidige situatie hinder van hun aandoening ondervinden, maar niet primair op een behandelsetting zijn aangewezen. Zij dienen wel terug te kunnen vallen op 24 uurs- of ambulante begeleiding.
 • Woonzorgnet heeft locaties met alcohol- en drugsarm beleid en locaties met een alcohol- en drugsvrij beleid.
 • Woonzorgnet heeft afspraken met gemeentes voor de functies verblijf en begeleiding. Naast afspraken vanuit de gemeente (vanuit de WMO) heeft Woonzorgnet ook afspraken met de zorgkantoren Zilveren Kruis, Menzis en VGZ voor het bieden van zorg en ondersteuning vanuit de WLZ. Om ondersteuning te kunnen krijgen vanuit Woonzorgnet is een geldige CIZ-indicatie (WLZ) of een beschikkig van de gemeente (WMO) nodig.
 • In het geval van een verslaving dient er geen klinische behandeling meer nodig te zijn. Poliklinische behandeling is vanzelfsprekend wel mogelijk. Woonzorgnet zal in samenspraak met de behandelaar in het voortraject afspraken maken over  behandeling bij eventuele terugval. 
 • Woonzorgnet biedt geen behandeling, maar werkt wel met behandelaars samen. De woonondersteuning die Woonzorgnet biedt is meestal een vervolg op een behandeltraject. Er kan sprake zijn van een ambulante/poliklinische vervolgbehandeling.
 • Vanaf de leeftijd vanaf 18 jaar eigen bijdrage 

Uitsluitingscriteria

 • Mensen met een actieve psychiatrische stoornis die behandeling vraagt in een gespecialiseerde setting.
 • Mensen met een acute crisisindicatie.
 • Mensen die aantoonbaar deelnemen aan criminele activiteiten, plaatsingen direct vanuit detentie en/of seksuele delinquenten met gevaar voor herhaling.
 • Jongeren (jonger dan 18 jaar, al dan niet met een BJZ indicatie).
 • Mensen met ernstige cognitieve stoornissen.
 • Mensen die een dusdanige mate van verpleging nodig hebben, dat een verpleeghuis situatie van toepassing is.
 • Mensen die zich actief bezighouden met prostitutie.
 • Mensen met harddrugs gebruik.
 • Mensen met dementie.
 • Mensen met een justitiële indicatie.
 • Mensen die eerder bij Woonzorgnet in zorg zijn geweest en waar vanwege escalaties een gedwongen afsluiting van zorg heeft plaatsgevonden. Mocht dit reeds lang geleden zijn, dan wordt dit per casus beoordeeld.
Financiering & eigen bijdrage

Woonzorgnet is een erkende zorgonderneming. Dat wil zeggen, de kosten van zorg en ondersteuning van de cliënten worden vergoed vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de WLZ (Wet Landurige Zorg). Hiervoor heeft de cliënt een indicatie/beschikking nodig. Mocht de cliënt hier nog niet over beschikken, dan is een WMO-beschikking aan te vragen via de gemeente waar hij/zij woont. Een WLZ beschikking is aan te vragen via het CIZ. Om bij Woonzorgnet te kunnen wonen dient de eerste grondslag van het indicatiebesluit 'psychiatrie' te zijn. De cliënt betaalt ook een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK. (Centraal Administratie Kantoor).