Toelatingscriteria

• Woonzorgnet biedt beschermd wonen en begeleidt mensen met een psychiatrische aandoening. Het gaat in dit geval om mensen die in hun huidige situatie hinder van hun aandoening ondervinden maar niet primair op een behandelsetting zijn aangewezen. Zij dienen echter wel terug te kunnen vallen op 24 uurs- of ambulante begeleiding.

• Woonzorgnet kent locaties met alcohol- en drugsarmbeleid en locaties met een alcohol en drugsvrij beleid.

• Bewoners dienen een geldige CIZ indicatie/beschikking te hebben waarbij de datum van herindicatie niet binnen een tijdsbestek van plus minus 6 maanden dient te liggen. Voor een 24-uurs locatie dient de indicatie/beschikking in ZZP te zijn afgegeven en de grondslag psychiatrie bevatten. Voor ambulante begeleiding dient er eveneens een geldige CIZ-indicatie/beschikking met de grondslag psychiatrie te zijn.

• In het geval van een verslaving dient er geen klinische behandeling meer nodig te zijn. Poliklinische behandeling is vanzelfsprekend wel mogelijk. In verband met mogelijke terugval dienen de afspraken met de externe behandelaren (o.a. uit de verslavingszorg) vooraf schriftelijk aangeleverd te worden en dienen er time-out mogelijkheden te zijn bij terugval.

• Het dient aantoonbaar te zijn dat er in de huidige situatie geen criminele activiteiten plaatsvinden. (ongeacht het feit of een iemand wel of geen crimineel verleden heeft). Contra-indicatie: mensen die rechtstreeks uit detentie komen. Dit i.v.m. het open karakter binnen Woonzorgnet.

• Woonzorgnet biedt geen behandeling maar werkt wel met behandelaars samen. De bewoner dient een behandeltraject met succes te hebben doorlopen. Woonzorgnet is een vervolgstap. Om deze overgangsperiode te vergemakkelijken dient er een behandelaar betrokken te zijn en onderhoudt de bewoner het contact met een behandelaar. Deze is dan ook verantwoordelijk voor het maken van de afspraken rond de behandeling.

• Bewoners dienen de kennismaking, intake- en plaatsingsprocedure (procedure 210) te hebben doorlopen.