Herstelondersteuning

Wij bieden onze bewoners de gelegenheid te worden wie ze zijn. Dat doen we door én bescherming én uitdaging te bieden. Dat betekent niet alleen een mooie woonstudio en een veilige woonomgeving met mensen om je heen, maar ook een stimulerende begeleiding die mensen uitdaagt sociaal en maatschappelijk mee te doen. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden en kracht van de persoon zelf en van hun sociale omgeving. Onze bewoners zijn namelijk meer dan alleen "cliënt". Het zijn unieke mensen met een eigen levensgeschiedenis, met eigen talenten en mogelijkheden en met persoonlijke betekenisvolle contacten in de samenleving. Wij bejegenen onze bewoners vanuit een hoopvolle en positieve benadering waarin we focussen op wat mensen nog wel kunnen en proberen te versterken waar mensen voor gemotiveerd zijn, ook wel empowerment genoemd. De benadering is niet uitsluitend psychologisch (“hoe voelt u zich”) maar vooral sociaal maatschappelijk van aard; gericht op meedoen in de samenleving.

Woonzorgnet biedt mensen de gelegenheid tot herstel. Iedere bewoner kan daar zelf richting aan geven, in een eigen tempo. Niets hoeft, maar de begeleiding nodigt wel uit. Ze zullen een beroep doen om gebruik te maken van de eigen mogelijkheden en de aanwezige talenten, op het benutten van meerdere rollen en het gebruik maken van contacten en netwerk. Een voorbeeld hiervan is de website www.jezelfzijn.info, een platform waar bewoners uitgenodigd worden om hun verhaal te delen, gedichten te publiceren, hun kunst te laten zien en ga zo maar verder. Ieder op zijn eigen manier, vanuit zijn eigen talenten.

Ervaringsdeskundigheid                                                                                                 In het kader van de herstelondersteunende zorg, vinden wij de eigen ervaring van de bewoner, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid belangrijk. Ervaringsdeskundigen kunnen als geen ander aansluiten bij de belevingswereld van de bewoner. In veel gevallen hebben zij namelijk hetzelfde of iets vergelijkbaars meegemaakt. Binnen de begeleiding die wij bieden, wordt hier actief ruimte voor gemaakt.

Planmatige ondersteuning                                                                                         Iedere bewoner krijgt te maken met twee soorten begeleiders: de Persoonlijk Begeleider (PB-er) en de Woonbegeleider (WB-er). Vanaf het moment dat iemand bij Woonzorgnet komt wonen wordt een Persoonlijk Begeleider toegewezen. Deze PB-er is de vaste gesprekspartner en stelt samen met de bewoner een begeleidingsplan op.

Per levensdomein onderzoekt de bewoner samen met de PB-er het niveau van zelfredzaamheid en de behoefte aan ondersteuning. Vervolgens bewaakt de PB-er met  de bewoner samen de voortgang, stuurt op gewenste resultaten, let op de kwaliteit en zorgt ervoor dat iedereen op een goede manier samenwerkt. De PB-er voert dus in nauwe samenwerking met de bewoner de regie over het begeleidingstraject.

Woonbegeleiders realiseren 24-uurs beschermd wonen waarbij het accent ligt op zowel individuele ondersteuningsvragen als op de leefomgeving per locatie. Op elke locatie hebben bewoners te maken met meerdere Woonbegeleiders. Zij helpen om nog meer grip te krijgen op de ondersteuningsvragen door samen de dialoog aan te gaan over specifieke wensen en behoeften per levensdomein.