volledige pakket thuis (VPT)


Scheiden van wonen en zorg, volledige pakket thuis (VPT), wat is dat nu allemaal?

Er is veel te lezen en te horen over de veranderingen in de zorg. In veel publicaties wordt er gesproken over het ‘scheiden van wonen en zorg’, ‘extramuraliseren’ en ‘VPT’ (volledig pakket thuis). Waar staat dit nu allemaal voor en wat houdt het nu exact in? Hieronder zal e.a. kort en bondig op een rijtje worden gezet.

Wat wordt er nu exact bedoeld met 'scheiden wonen en zorg'?

We onderscheiden eigenlijk 2 types van scheiden van wonen zorg:

  • Financieel scheiden van wonen en zorg

Het financieel scheiden van wonen en zorg, waarbij de zorg vanuit inhoudelijke en doelmatige overwegingen wordt geleverd in een geclusterde setting. In deze variant behoudt een bewoner zijn aanspraak op verblijf, maar betaalt zijn eigen woonlasten. = Volledig Pakket Thuis

  • Fysiek scheiden van wonen en zorg

Het fysiek scheiden van wonen en zorg, waarbij zorg veelal wordt geleverd in de thuissituatie en de aanspraak op verblijf vervalt.

In beide gevallen wordt wonen en zorg apart gefinancierd. De bewoner betaalt zelf voor het wonen via huur of koop. De zorg wordt apart gefinancierd via de zorgverzekeringswet, Wmo en eventueel via eigen middelen.

Waarom wonen en zorg scheiden?

De gedachte is dat bewoners van intramurale zorglocaties zoals Woonzorgnet hierdoor meer keuzevrijheid krijgen en de diversiteit in wonen zal worden vergroot. Het moet dus leiden tot meer variatie in aanbod, meer keuzevrijheid en - natuurlijk - tot kostenbeheersing.

Daarnaast geeft het scheiden van wonen en zorg weer meer regie terug aan de bewoner. Men wordt zelf verantwoordelijk voor gas, water, licht en het onderhoud/ inrichting van de woning. Voor vele bewoners van Woonzorgnet een hele mooie en goeie stap waarin in de mate van zorg verder niks veranderd!

Extramuraliseren

Extramuraliseren is het streven om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Het streven is om buiten de muren van een intramurale instelling gelijkwaardige zorg te bieden bijvoorbeeld in de eigen woning.

VPT

Een manier waarop extramuralisering/ scheiden van wonen en zorg zou kunnen plaats vinden is middels VPT. Het Volledig Pakket Thuis (VPT) is een budget waarmee bewoners met een indicatie met verblijf de benodigde zorg- en dienstverlening in een thuissituatie (vaak in een geclusterde setting) ontvangen. De woonlasten worden buiten de AWBZ geregeld. Deze regeling stimuleert het scheiden van wonen en zorg, omdat de bewoner zelf de woonlasten betaalt.

Op dit moment nemen een aantal bewoners VPT af binnen Woonzorgnet. En er zijn reeds meer bewoners geïnteresseerd! Voor mensen met een AOW + aanvullend pensioen of mensen met eigen vermogen (erfenis, spaargeld) blijkt VPT vaak juist een financieel voordeel op te leveren.

Wanneer we willen uitzoeken of het voor een bewoner interessant zou kunnen zijn om op basis van VPT bij ons de zorg te ontvangen moeten we op een aantal zaken letten:

  • Om welke woning gaat het?
  • Gaat het om een woning/studio van Woonzorgnet of heeft de bewoner reeds een eigen woning?
  • Is de woning een zelfstandige of onzelfstandige woning? (in beide gevallen is VPT mogelijk)
  • Kan er huursubsidie worden aangevraagd en hoeveel?
  • Wat is het inkomen van de bewoner?
  • Aanvragen bijzondere bijstand?
  • Verklaring invullen: ‘terugkeer naar de maatschappij’. Zo kan men snel overgaan op een lage eigen bijdrage (dit kan een aantal maanden van te voren aangevraagd worden zodat men een beetje kan sparen voor de inrichting van de nieuwe eigen woning). 

Bovenstaande vragen hoef je natuurlijk niet zelf te beantwoorden en uit te zoeken maar hierbij wordt je ondersteund door de Centrale Diensten van Woonzorgnet. Neem gerust contact met ons op en we zullen samen kijken welke gegevens we nodig hebben om e.a. uit te zoeken en te organiseren.