CTO 2020 Woonzorgnet Beeldmerk Online

Bewoners en ambulante cliënten beoordelen Woonzorgnet met een 7,7 en 8,0

04-11-2020


Uitslag cliënttevredenheidsonderzoek 2020

Bij het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek van Woonzorgnet beoordelen bewoners en ambulante cliënten Woonzorgnet wederom goed, zelfs beter dan vorig jaar. In totaal gaan we gemiddeld van een 7,5 in 2019 naar het mooie rapportcijfer 7,7 in 2020. Ambulante cliënten beoordelen Woonzorgnet met een 8,0 ten opzichte van een 7,9 in 2019.

Reëel beeld door hoge respons
Zoals ieder jaar streven we naar een hoge respons en dat is ook deze keer gelukt: van de 159 cliënten die zijn benaderd voor deelname aan het onderzoek zijn uiteindelijk 123 valide vragenlijsten teruggekomen. Het netto responspercentage is daarmee 77%. Dit percentage ligt iets lager dan vorig jaar, toch geeft het nog steeds een zeer reëel beeld van de waardering door bewoners en ambulant cliënten.

Opvallende scores
De onderzoeksvragen waren verdeeld onder negen kwaliteit dimensies (thema’s): bereikbaarheid van de begeleider, informatievoorziening, inspraak en keuzevrijheid, omgang met begeleider, veranderingen in klachten en functioneren, woon- en leefomstandigheden, aanbod van activiteiten en informatie-uitwisseling tussen zorgverleners.

Woonzorgnet scoort op de dimensie ‘inspraak en keuzevrijheid’, oftewel eigenaarschap, met een 8,3. Wederom ruim boven het gemiddelde van de GGZ branche (7,8). Wat dit jaar wederom opvalt is de goede bereikbaarheid en deskundigheid van onze begeleiders. Ook de omgang met begeleiders wordt hoger dan gemiddeld beoordeeld. Ruim 90% van de cliënten geeft aan een zorgleefplan te hebben, mee te kunnen beslissen over de inhoud van dat plan en keuzevrijheid te hebben in de locatie van begeleidingsgesprekken. Ook de informatievoorziening wordt goed gewaardeerd.

Jaar op jaar net iets boven de benchmark

Directeur Bas Steenbergen licht toe: “Elk jaar kijken we weer vol verwachting naar de meting. Dit jaar was extra bijzonder, in een periode met volop veranderende maatregelen rondom corona. Ook ligt er extra druk op de teams om de zorg zowel ambulant als intramuraal optimaal te houden. We doen het gelukkig nog steeds goed en daar ben ik trots op! De grafieken laten dit ook zien. We zitten jaar op jaar net iets boven de benchmark, een mooi resultaat. Zeker gezien de bijzondere omstandigheden dit jaar. Een mooi resultaat van het harde werken op de Woonzorgnet locaties.”

Ruimte voor verbetering
Uiteraard kwamen er ook aandachtspunten naar voren. Ongeveer helft van de cliënten geeft aan onvoldoende gemotiveerd te worden door begeleiders om dagactiviteiten te ondernemen of om vrienden en familie bezoeken. “De lagere score kan een gevolg zijn van de bijzondere tijd die we nu met elkaar doormaken, met de beperkingen in bewegingsvrijheid door de coronamaatreglen. Met of zonder het virus blijft dit een belangrijk aandachtspunt.” vervolgt Bas.

Onderzoek
De jaarlijkse cliënttevredenheidsmeting op basis van de CQ-index beschermd wonen GGZ is uitgevoerd door onderzoeksbureau Triqs.

Meten is weten
De uitgesproken waardering is een bevestiging dat we met elkaar nog steeds op de goede weg zijn. Het stimuleert om te blijven verbeteren, zodat we de beste dienstverlening kunnen bieden aan onze bewoners en ambulant cliënten.
Het cliënttevredenheidsonderzoek zullen wij jaarlijks blijven afnemen. Het volgende onderzoek zal in juni 2021 plaatsvinden.

Overzicht Scores Cto Woonzorgnet 2020

 

terug naar overzicht