Woonzorgnet doet haar uiterste best om alles in goede banen te leiden. Mocht er om wat voor een reden dan ook toch iets zijn waarmee je niet tevreden bent en waar je met je Persoonlijk Begeleider en/of Teamleider niet uitkomt, dan kun je contact opnemen met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris, te bereiken via klachtenfunctionaris@woonzorgnet.nl. De klachtenfunctionaris zal de klacht in behandeling nemen en indien nodig verder geleiden.

Klacht
Heb je een klacht, dan is de meest eenvoudige manier om de betrokken medewerker aan te spreken op zijn of haar gedrag. Als dat geen effect heeft of als de drempel daarvoor te hoog is, dan kun je ook terecht bij de Teamleider. Wat wij in ieder geval doen is deze klacht schriftelijk vastleggen.

Klachtenfunctionaris
Indien bovenstaande mogelijkheden niet tot een bevredigende oplossing leiden kun je contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris, Ingrid Nauta. Voor contactgegevens zie onderaan deze pagina.

De klachtenfunctionaris treedt op als mediator en zal proberen samen tot een passende oplossing te komen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan gaat je klacht alsnog door naar de klachtencommissie.

De klachtencommissie
Als je klacht door de klachtenfunctionaris wordt doorverwezen naar de klachtencommissie ontvang je van de ambtelijk secretaris een formulier waarop je de klacht kunt omschrijven. Als je schriftelijke klacht is ontvangen door de klachtencommissie, treedt de klachtenprocedure in werking. Dat gaat als volgt:

  • Je ontvangt een schriftelijke bevestiging dat je klacht is ontvangen en wordt behandeld. Daarnaast wordt de medewerker tegen wie de klacht is gericht op de hoogte gesteld.
  • De klachtencommissie nodigt jou en de betrokken medewerker uit voor een hoorzitting. De klager kan verzoeken om apart te worden gehoord en hij of zij kan zich laten bijstaan door bijvoorbeeld een familielid, een vriend of de (onafhankelijke) vertrouwenspersoon. Ook de medewerker kan zich door iemand laten bijstaan.
  • De klachtencommissie beslist vervolgens of de klacht gegrond is. Dat betekent dat de commissie bepaalt in hoeverre de klacht terecht is. Zo nodig doet de commissie aanbevelingen aan het bestuur van Woonzorgnet.
  • Deze beslissing wordt schriftelijk aan de direct betrokkenen en de Directie van Woonzorgnet toegezonden. De klachtencommissie heeft 6 weken de tijd om tot een uitspraak te komen. Als het langer duurt moet de commissie dit aan klager en de betrokken medewerker laten weten en daarbij ook de redenen noemen. Vervolgens mag deze termijn met ten hoogste 4 weken verlengd worden.
  • Het bestuur zal de door de klachtencommissie verstuurde beslissing, binnen één maand beoordelen en de uiteindelijke beslissing terugkoppelen aan de betrokkenen.

De geschillencommissie
Woonzorgnet is aangesloten bij de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidzorg. Hier kunt u desgewenst alsnog uw klacht indienen via: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/ 

Contactgegevens Klachtenfunctionaris / Cliëntvertrouwenspersoon
Ingrid Nauta                                                                                                     
T: 06 8305 6400
E: klachtenfunctionaris@woonzorgnet.nl

Klokkenluidersregeling
Indien je melding wilt maken van een (vermoeden van) een misstand waarbij het maatschappelijk belang in het geding komt, gaat dit de klachtenprocedure te boven. In dat geval kun je als medewerker, vrijwilligers, leden van de cliëntenraad en/of leverancier melding maken via de Klokkenluidersregeling.
Zie voor meer informatie de Klokkenluidersregeling.  

Cliëntondersteuning onafhankelijk van Woonzorgnet
Zorgbelang Inclusief
T: 088 9294 000
E: info@zorgbelanginclusief.nl                                                                                Postbus 5310, 6802 EH Arnhem                                                                   Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem

Meer informatie?
Indien je vragen hebt of meer informatie wilt ontvangen over de klachtenregeling kun je dit aanvragen bij de Centrale Diensten van Woonzorgnet, info@woonzorgnet.nl of telefonisch op het nummer (0317) 398 800. Op verzoek kan de uitgebreide klachtenregeling op papier naar je worden toegezonden.

Download de klachtenregeling.(pdf)

Jaarrapportage-klachtenfunctionaris-Woonzorgnet-2020.pdf