Door het OR-werk krijg je

een kijkje in de keuken van

je organisatie. Heel boeiend

en je kunt er nog over meepraten ook!

 

Hoe werkt de ondernemingsraad?

De OR vergadert regelmatig over zaken die spelen in de organisatie. Aan deze OR-vergaderingen doen alleen leden van de OR mee. Daarnaast is er de overlegvergadering: gelijkwaardig overleg tussen Ondernemingsraad en Directie. Beide partijen kunnen overlegpunten aandragen voor deze vergadering. Medewerkers kiezen zelf de leden van de Ondernemingsraad. 

Welke rechten heeft de ondernemingsraad?

De OR moet invloed kunnen hebben op besluiten. Daarom zijn er in de wet bevoegdheden vastgelegd, afhankelijk van het soort onderwerp dat speelt. Gaat het om ingrijpende zaken als fusie of reorganisatie, dan kan de directie pas een besluit nemen als de OR daarover heeft geadviseerd. Dit geldt ook voor besluiten over belangrijke investeringen. Plannen over sociaal beleid of arbeidsomstandigheden kunnen alleen met instemming van de OR worden doorgevoerd.

Dit geldt bijvoorbeeld voor regelingen rond roostervrije dagen, vakantie, veiligheid en gezondheid van werknemers, het verzuimbeleid en vele andere personeelsregelingen. Daarnaast kan de or ook zelf voorstellen doen over actuele onderwerpen; die komen dan op de agenda van de overlegvergadering met de directie.

Wat doet de ondernemingsraad?

Medewerkers hebben recht op medezeggenschap. Dat staat in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De ondernemingsraad:

■ bevordert het werkoverleg en stimuleert goede arbeidsomstandigheden

■ adviseert over de bedrijfsvoering

■ beslist mee over het personeelsbeleid

■ bespreekt tweemaal per jaar het algemene reilen en zeilen van de organisatie

■ houdt toezicht op:

■ uitvoering van wettelijke maatregelen voor veilig en gezond werken

■ naleving van de cao’s

■ gelijke behandeling van mannen en vrouwen

■ uitbannen van discriminatie

■ neemt initiatieven om onderwerpen in het belangvan medewerkers te verbeteren

Als OR-lid

■ voer je overleg met je werkgever over het organisatiebeleid

■ controleer je de naleving van de cao

■ denk je mee en geef je (ook ongevraagd) advies

■ houd je contact met je achterban

 

Contact? Mail naar ondernemingsraad@woonzorgnet.nl. Wij helpen je graag verder!