Operational Leadership bij Woonzorgnet

Operational leadership; steeds weer meten en verbeteren op de kernactiviteiten van de organisatie.

Het begint met een unieke combinatie van klantgerichte zorg, lokaal ondernemerschap en efficiënte bedrijfsvoering. Dat is het fundament voor operational leadership bij Woonzorgnet: de unieke klantbenadering vanuit de herstelgedachte, het organisatiemodel gebaseerd op resultaat verantwoordelijke teams, die stevig zijn verankerd in de lokale gemeenschap, én de efficiënt en effectief ingerichte bedrijfsvoering. Daar bovenop zijn we continue bezig om onze dienstverlening, maar ook de achterliggende processen, steeds verder te verbeteren. Zo blijven we onderscheidend en leidend.

Om wat meer duiding te geven aan wat dit nu in de praktijk betekent, volgen hieronder een aantal concrete elementen:

  • Een helder woonconcept; het zogenoemde eiland – satellietmodel, een combinatie van geclusterd wonen voor circa 15 tot 20 bewoners met daaromheen zelfstandige woningen in de wijk, zo’n 10 tot 15, die bewoners idealiter op termijn zelfstandig kunnen huren (omklapwoning). We bieden Beschermd wonen, intensieve en ambulante begeleiding, maar altijd door hetzelfde team en met vaste begeleiders.
  • Een platte organisatie zonder managementlagen met kleinschalige resultaat verantwoordelijke teams op de locaties. De teams worden geleid door meewerkende teamleiders. Persoonlijk begeleiders zijn de plannenmakers en regisseurs, woonbegeleiders en ervaringsdeskundigen bieden begeleiding op de verschillende levensdomeinen. Ieder team maakt zijn eigen jaarplan en begroting, stuurt op KPI’s, beoordeelt de resultaten van de dienstverlening én stuurt bij waar nodig.
  • Een centraal dienstencentrum dat volledig in dienst staat van de ondersteuning aan de locaties. Strak gekaderd per bedrijfsproces bieden zij  ondersteuning zodat ieder team zich zo veel mogelijk kan focussen op de dienstverlening én er ruimte ontstaat om te ondernemen en innoveren. Wij geloven niet in zelfsturing maar wel in resultaatverantwoordelijkheid waarbij bedrijfsvoering en dienstverlening integraal opgepakt worden. Dat werkt uitstekend.
  • Onze herstelgerichte ondersteuning is niet uniek maar we trekken wel alles uit de kast; met onder meer een persoonlijk-professionele relatie, vaste begeleiders en herstelwerkgroepen. We maken gebruik van E-herstel, een digitaal platform dat daadwerkelijk geborgd is in onze dienstverlening, waar bewoners tijd, plaats en persoonsonafhankelijk aan hun eigen herstelproces kunnen werken. Door intensieve begeleiding is meer dan 60% van de bewoners hiermee al actief bezig, een geweldig resultaat. Ervaringsdeskundigen zijn onderdeel in ieder team, hun rol wordt steeds belangrijker.
  • Standaardisatie van het begeleidingsproces. We werken met het zogenaamde Woonportfolio, een toolbox met onder andere evidence based methodieken en meetinstrumenten, een tijdslijn en een procesbeschrijving van de verschillende fases van het dienstverleningsproces. Voor bewoners en begeleiders biedt dit een prachtig houvast voor  een uniek en persoonlijk begeleidingstraject, want binnen iedere stap is maatwerk mogelijk.
  • Meten is weten. Onze aandacht gaat continu uit naar klantervaring en beoordeling van de resultaten van de dienstverlening. Onze meetinstrumenten zijn ingebed in het begeleidingsproces zodat het individuele plan steeds aangepast kan worden. We meten op verschillende parameters waarvan de belangrijkste zijn: cliënttevredenheid, kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en participatie en medicatieveiligheid. De verbeterplannen worden geborgd in het zorgplan en het organisatie kwaliteitsplan. Meten is weten geldt ook voor HR, waar wij periodiek de tevredenheid van onze medewerkers meten én waar nodig verbeteracties in gang zetten op basis van de resultaten.
  • Processen en systemen zijn optimaal ingericht (bijvoorbeeld het digitaal klantdossier) zodat er geen tijd en energie verloren gaat aan zaken die er niet toedoen. Op deze wijze kunnen begeleiders zich optimaal bezighouden met waar het om moet gaan: excellente dienstverlening en optimale bedrijfsvoering. Nieuwe technologie maakt het mogelijk dat bewoners nog beter zelf regie kunnen voeren en zelf hun zorgplan kunnen beheren.
  • Standaardisatie, optimale inrichting van processen, en innovatie gelden ook voor onze HR. Alle stappen van aanname, medewerkersgesprekken en trainingen zijn gestandaardiseerd en digitaal. Dat geldt ook voor trainingen. We maken gebruik van een digitale leeromgeving voor alle medewerkers met vastomlijnde programma’s, waarover individueel afspraken worden gemaakt in de gesprekscyclus. Daar komen persoonlijke- en organisatiedoelen samen. En dat biedt rust, structuur en de juiste focus.

Met het bovenstaande onderscheidt Woonzorgnet zich als operational leader. Zowel vanuit de ‘harde business’ als vanuit de ‘zachte servicegerichte’ benadering. Medewerkers van Woonzorgnet zijn de Operational Leaders die dit in de praktijk brengen en ons zo de onderscheidende en leidende Beschermd Wonen-aanbieder laten zijn en blijven voor de toekomst.