Privacybeleid

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens

  1. Home
  2. Woonzorgnet
  3. Privacybeleid

Privacybeleid Woonzorgnet

Zo ziet de verwerking van persoonsgegevens er uit bij Woonzorgnet:

  • We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens om u herstelondersteunende zorg te kunnen bieden zoals dat met u is afgesproken in de Dienstverleningsovereenkomst. Uw persoonsgegevens worden vastgelegd in het elektronisch cliëntendossier.
  • We verzamelen uw persoonsgegevens om uw ervaring met onze organisatie en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
  • Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor interne analyses ten behoeve ban de organisatie zoals het verkrijgen van managementinformatie over bijvoorbeeld incidenten, productie en kwaliteit.
  • Uw persoonsgegevens worden mogelijk geanonimiseerd gebruikt voor wetenschappelijke of onderwijsdoeleinden.
  • Cookies die geplaatst worden zijn voor het optimaal functioneren van de site, voor analyses en marketingdoeleinden van Woonzorgnet zelf. Zij zijn niet bestemd voor derden.
  • Wij verkopen nooit uw persoonsgegevens.
  • Als u al wel persoonsgegevens hebt aangeleverd maar toch besloten wordt dat u geen zorg bij ons wil of kan afnemen, zullen de al aangeleverde persoonsgegevens verwijderd worden.

Het delen van informatie met andere partijen door Woonzorgnet

Wij delen uw persoonsgegevens om verschillende redenen met een aantal andere organisaties. Waar nodig hebben wij conform de wet overeenkomsten gesloten om zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan. We delen alleen persoonsgegevens als dit noodzakelijk is en er een geldige reden voor is. Het uitgangspunt is te allen tijde om dit u in overleg met u en met toestemming te doen.

Financieel

Voor het sturen van declaraties delen we hiervoor relevante persoonsgegevens zoals het volume van de geleverde zorg met gemeentes, Zorgkantoren of andere bij ons zorg inkopende partijen. We geven het volume afgenomen zorg ook door aan het CAK in verband met de wettelijk verplichte eigen bijdrage voor WMO- en WLZ zorg.

Zorginhoudelijk

We delen informatie voor zorginhoudelijk overleg  met de bij uw zorg betrokken ketenpartners zoals behandelaren en huisartsen. Daarnaast delen we relevante informatie met organisaties die bepalen of er toegang tot zorg nodig is, zoals met de Sociaal Wijkteams, Toegang Beschermd Wonen (GGD’s) en het CIZ. Ook wanneer u naar een andere organisatie vertrekt kan relevante informatie overgedragen worden. Hiervoor zal de betreffende organisatie om uw toestemming vragen.
Partijen die zorg inkopen vragen ook informatie over bijvoorbeeld cliënttevredenheid en kwaliteit van zorg. Dit betreft informatie op organisatieniveau waarin de persoonsgegevens anoniem verwerkt zijn.
Woonzorgnet verleent aan derden toegang tot een dossier op grond van dwingende wettelijke verplichtingen. Verdere gegevensuitwisseling zullen we alleen doen met uw toestemming Deze toestemming geeft u door het ondertekenen van een formulier waarin expliciet is opgenomen welke gegevens gevraagd worden en voor wie ze bedoeld zijn. U heeft het recht om uw toestemming ook weer in te trekken. Wanneer u bij Woonzorgnet diensten gaat afnemen ontvangt u een welkom pakket. Hierin vindt u ook een flyer met informatie over de AVG en uw rechten en plichten.

Uw dossier inzien, corrigeren of aanvullen

U heeft bij Woonzorgnet de mogelijkheid om uw persoonsgegevens online in te zien. U kunt samen met uw begeleider uw dossier inzien en desgewenst hiervan, of van een gedeelte hiervan, een afschrift ontvangen. Ook kunt u schriftelijk een verzoek indienen ter verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de persoonsgegevens. Uiterlijk binnen 4 weken ontvangt u hierover bericht. In afwachting hiervan kunt u vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken.

Uit zorg

Woonzorgnet bewaart gegevens conform de wettelijke bewaartermijnen. Dit betekent dat zorginhoudelijke gegevens tot 15 jaar na de uitstroomdatum worden bewaard.
De gegevens die we vastleggen zijn wettelijk verplicht, noodzakelijk voor de financiële afhandeling van de geleverde zorg en het leveren van goede zorg.

Omgaan met datalekken website

Woonzorgnet verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten, contactpersonen, medewerkers en anderen. Hierbij gaat het niet alleen om ‘gewone’ persoonsgegevens zoals naam en adres, maar ook om gevoelige gegevens zoals gezondheidsgegevens. Woonzorgnet heeft maatregelen getroffen om deze gegevens te beschermen tegen onbedoeld gebruik, wijziging of verlies. 

Ondanks de getroffen maatregelen kan het voorkomen dat persoonsgegevens onbedoeld voor derden beschikbaar komen, worden gewijzigd of gewist. Dat wordt een datalek genoemd. Wanneer een datalek wordt ontdekt, dan meldt de medewerker dit zo snel mogelijk bij zijn of haar leidinggevende én bij de functionaris voor gegevensbescherming. Hiervoor is een speciaal e-mailadres beschikbaar. 

Na ontvangst beoordeelt de functionaris voor gegevensbescherming de melding. Wanneer het daadwerkelijk om een datalek gaat wordt de Raad van Commissarissen geïnformeerd. Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt onderzoek ingesteld naar de oorzaak en worden maatregelen getroffen om de gevolgen van het datalek zoveel mogelijk te beperken. De Raad van Commissarissen meldt het datalek binnen 72 uur na het ontdekken ervan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

Wanneer sprake is dat het datalek een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, dan worden de betrokkenen zo snel mogelijk over het datalek geïnformeerd en de gevolgen die het voor hen heeft. Ook worden zij geïnformeerd over wat zij kunnen doen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken en met wie zij contact op kunnen nemen wanneer zij vragen hebben over het datalek.

Het datalek wordt vastgelegd in het register van datalekken met als doel de datalekken te evalueren en verbeteringen door te voeren in de beveiligingsmaatregelen.

Cameratoezicht

Op een aantal van onze locaties hebben wij cameratoezicht ingesteld. Op de locaties waar cameratoezicht is, is dit aangegeven met een bord. Dit doen wij om de veiligheid van bewoners, medewerkers en bezoekers te waarborgen en om de eigendommen van bewoners, medewerkers en de organisatie te beschermen. De camerabeelden worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Camerabeelden worden maximaal gedurende 72 uur opgeslagen, daarna worden de beelden verwijderd. Uitzondering: alleen wanneer het noodzakelijk is zullen wij de camerabeelden langer bewaren en waar noodzakelijk aan een derde verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer de beelden opnamen bevatten van een inbraak of diefstal, verstrekken wij de beelden aan de politie.

Functionaris gegevensbescherming

Woonzorgnet heeft een Functionaris gegevensbescherming in dienst. Deze functionaris handelt onafhankelijk en houdt toezicht op het naleven van de privacywetgeving (AVG) en adviseert de organisatie hierover.

Frans Schreuder, Functionaris gegevensbescherming
privacy@woonzorgnet.nl
0348 416 834

Klacht

Als u een klacht heeft over de wijze waarop Woonzorgnet met uw privacy is omgegaan kunt u deze klacht indienen conform het Klachtenreglement Cliënten. Ook kunt u rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Voor al uw vragen omtrent privacy kunt u contact opnemen met Woonzorgnet. Zij verwijzen u naar degene die het beste een antwoord op uw vraag kan geven.

Woonzorgnet regio’s