Toelatings- en uitsluitingscriteria

Het is goed om te weten wanneer je wel of niet in aanmerking komt voor ondersteuning bij Woonzorgnet.

 1. Home
 2. Aanmelden
 3. Toelatings- en uitsluitingscriteria

Toelatings- en uitsluitingscriteria

Het is belangrijk dat wij je de beste begeleiding kunnen bieden. Wij gunnen iedereen een plek om in een veilige omgeving te kunnen werken aan herstel. Door onze jarenlange ervaring weten we waar we in uitblinken en wat we beter aan andere zorgprofessionals kunnen overlaten. Per persoon kijken we daarom zorgvuldig naar de zorgvraag. Wanneer we de juiste specialisten niet in huis hebben, kan het voorkomen dat we moeten besluiten dat Woonzorgnet niet de plek voor jou is. Daar houdt het dan natuurlijk niet op, we kijken met je mee waar je dan terecht kunt.

Woonzorgnet heeft locaties met alcohol- en drugsarm beleid en locaties met een alcohol- en drugsvrij beleid.

Toelatingscriteria

 • Woonzorgnet biedt beschermd wonen en begeleid zelfstandig wonen. Hierbinnen ondersteunen wij mensen met een psychiatrische aandoening. Dit zijn mensen die in hun huidige situatie hinder van hun aandoening ondervinden, maar niet primair op een behandelsetting zijn aangewezen. Zij dienen wel terug te kunnen vallen op 24 uurs- of ambulante begeleiding.
 • Woonzorgnet heeft afspraken met gemeentes voor de functies verblijf en begeleiding. Naast afspraken vanuit de gemeente (vanuit de WMO) heeft Woonzorgnet ook afspraken met de zorgkantoren Zilveren Kruis, Menzis en VGZ voor het bieden van zorg en ondersteuning vanuit de WLZ. Om ondersteuning te kunnen krijgen vanuit Woonzorgnet is een geldige CIZ-indicatie (WLZ), een beschikkig van de gemeente (WMO of Jeugdwet) nodig.
 • In het geval van een verslaving dient er geen klinische behandeling meer nodig te zijn. Poliklinische behandeling is vanzelfsprekend wel mogelijk. Woonzorgnet zal in samenspraak met de behandelaar in het voortraject afspraken maken over  behandeling bij eventuele terugval.
 • Woonzorgnet biedt geen behandeling, maar werkt wel met behandelaars samen. De woonondersteuning die Woonzorgnet biedt is meestal een vervolg op een behandeltraject. Er kan sprake zijn van een ambulante/poliklinische vervolgbehandeling.
 • Vanaf de leeftijd vanaf 18 jaar eigen bijdrage. 

Uitsluitingscriteria

 • Mensen die behandeling nodig hebben in een gespecialiseerde setting.
 • Mensen met een acute crisisindicatie.
 • Mensen die aantoonbaar deelnemen aan criminele activiteiten.
 • Jongeren (jonger dan 12 jaar, al dan niet met een BJZ indicatie).
 • Mensen met ernstige cognitieve stoornissen.
 • Mensen die een hoge mate van verpleging nodig hebben.
 • Mensen die zich actief bezighouden met prostitutie.
 • Mensen met harddrugs gebruik.
 • Mensen met dementie.
 • Mensen met een justitiële indicatie.

Financiering & eigen bijdrage

Woonzorgnet is een erkende zorgonderneming. Dat wil zeggen, de kosten van zorg en ondersteuning van de cliënten worden vergoed vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de WLZ (Wet Landurige Zorg) en de Jeugdwet. Hiervoor heeft de cliënt een indicatie/beschikking nodig. Mocht de cliënt hier nog niet over beschikken, dan is een WMO-beschikking aan te vragen via de gemeente waar hij/zij woont. Een WLZ beschikking (ggz of VG) is aan te vragen via het CIZ. Om bij Woonzorgnet te kunnen wonen dient de eerste grondslag van het indicatiebesluit 'psychiatrie' te zijn. De cliënt betaalt ook een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK. (Centraal Administratie Kantoor).

Woonzorgnet regio’s