Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

De OR heeft diverse bevoegdheden om namens medewerkers overleg te voeren over het ondernemingsbeleid en personeelsbelangen.

 1. Home
 2. Woonzorgnet
 3. Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie. Een OR bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Aan deze OR-vergaderingen doen alleen leden van de OR mee. Daarnaast is er de overlegvergadering: gelijkwaardig overleg tussen OR en directie. Beide partijen kunnen overlegpunten aandragen voor deze vergadering. Medewerkers kiezen zelf de leden van de OR. 

Wat doet de ondernemingsraad?

Medewerkers hebben recht op medezeggenschap. Dat staat in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Welke rechten heeft de ondernemingsraad?

De OR moet invloed kunnen hebben op besluiten. Daarom zijn er in de wet bevoegdheden vastgelegd, afhankelijk van het soort onderwerp dat speelt. Gaat het om ingrijpende zaken als fusie of reorganisatie, dan kan de directie pas een besluit nemen als de OR daarover heeft geadviseerd. Dit geldt ook voor besluiten over belangrijke investeringen. Plannen over sociaal beleid of arbeidsomstandigheden kunnen alleen met instemming van de OR worden doorgevoerd. 

De ondernemingsraad:

 • bevordert het werkoverleg en stimuleert goede arbeidsomstandigheden
 • voeren overleg met de werkgever over het organisatiebeleid
 • adviseert over de bedrijfsvoering
 • beslist mee over het personeelsbeleid
 • houdt contact met de achterban
 • denkt mee en geeft advies

De ondernemingsraad houdt toezicht op:

 • de uitvoering van wettelijke maatregelen voor veilig en gezond werken
 • de naleving van de cao’s
 • gelijke behandeling van mannen en vrouwen
 • het uitbannen van discriminatie

Woonzorgnet regio’s